Cennik

Możliwość wynajmu połowy chatki, nie wynajmujemy na pokoje!!!

W zależności od ilości osób ceny wynajmu połowy domu kształtują się następująco:

 2 osoby - 320 zł za dobę,

3-4 osoby - 400 zł za dobę,

5 osób- 500 zł za dobę,

6 osób - 600 zł za dobę,

7 osób - 700 zł za dobę, 8 osób - 800 zł za dobę

Dodatkowo opłata klimatyczna w wysokości 2 zł od osoby za dobę.

Drewno do kominka - cena do uzgodnienia z opiekunem obiektu.

Kontakt i rezerwacja

Rezerwacje pod numerem telefonu +48 601 992 992, lub mailem: info@spanienamanhattanie.pl 

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku na nr konta:

Marek Brenkus,

Santander Bank 66 1090 1740 0000 0001 3029 8841

Regulamin wynajmu i rezerwacji domu położonego w Wetlinie nr 125

§1. Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonywać rezerwacji i najmu domu Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.

§2. Rezerwacja i zaliczka. 

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na Nr konta 66 1090 1740 0000 0001 3029 8841 uzgodnioną kwotę zadatku, o którym mowa w pkt. 1, w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

3. Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

4. Wpłata zaliczki przez Najemcę oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

5. Pozostałą kwotę za pobyt Najemca wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

6. Najemca zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

7. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

8. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Najemcę lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

§3. Odbiór domku.

9. Doba zaczyna się o godz: 14:00 (przyjazd), a kończy o godz: 11:00 (wyjazd).

10. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie nr 10 (godz. 14:00)

11. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

12. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

13. W przypadku przekroczenia deklarowanej  liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

14. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domu nie obejmuje ubezpieczenia .Najemcy  korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

15. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.

16. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast Właścicielowi.

17. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).

20. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

§4. Użytkowanie domku podczas pobytu.

21. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w Domku będą skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

22. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.

23. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

24. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

25. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

26. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

27. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w tytułem końcowego sprzątania Domku.

28. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Najemcą nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

29. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

30. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Marek Brenkus,
+48 601 992 992 info@spanienamanhattanie.pl

SANTANDER
66 1090 1740 0000 0001 3029 8841

Regulamin wynajmu

Wiesz co to opłata klimatyczna? Nie?
Przeczytaj regulamin.

Zobacz regulamin wynajmu